Empreses més competitives i sector TIC més fort

Josuè Sallent i Ribes, director general de la Societat de la Informació

Josuè SallentQuines són les línies d’acció de la Direcció General de Societat de la Informació?

Podem dir que en tenim tres: La primera és acostar les TIC als ciutadans i promoure’n un bon ús. La segona és que les empreses catalanes, especialment les PIMES, incorporin les TIC als seus processos productius i puguin ser més competitives. I finalment la tercera és fer un sector TIC més fort.

Però en l’àmbit empresarial les competències no són del Departament d’Indústria, Universitats i Empresa?

Efectivament, el departament encarregat d’empreses té responsabilitat en aquest àmbit però des de la Secretaria aportem una visió vertical de les TIC i un ampli coneixement tant del sector com de l’ús que els ciutadans fan d’aquestes tecnologies.

En qualsevol cas, cap de les accions que estem portant a terme les estem fent sols sinó que en tot moment coordinem les accions entre els dos departaments. Hem trobat un magnífic esperit de col•laboració en tot aquell Departament, especialment a ACC10-

Quin és el projecte més significatiu un l’àmbit de les empreses?

Més que un projecte podem parlar d’un pla que agrupa i dóna coherència a un grapat d’accions no només del Govern sinó del teixit social i empresarial català. Estic parlant del Pla PIMESTIC. És un pla que va començar a finals del 2007 i que, amb un pressupost de 20 M€, vol promoure l’ús de les TIC a les PIME catalanes.

En poques paraules, el que fem és sensibilitzar i donar a conèixer a les empreses que les TIC les poden fer més productives si sabem com usar-les correctament. Posem al seu abast una xarxa d’orientadors que els diuen quines són en concret les tecnologies que s’adapten millor a les seves necessitats i quines són les empreses del seu entorn que els podem proveir. Després se les ajuda en la implementació i el finançament.

Quina és la situació en l’ús de les TIC per part de les empreses?

Si ens fixem en els paràmetres clàssics que surten a les enquestes, com ara número de treballadors que usen ordinadors o empreses connectades a Internet, podem dir que tenim una situació a la mitjana europea. Però el que a nosaltres ens preocupa és si hem estat capaços d’introduir les TIC en els cicles productius, que és on realment cal incidir. En aquest aspecte no estem tant bé, no acabem de treure el suc a les eines que tenen les empreses, s’han quedat a mig camí.

D’altra banda, hem d’assenyalar que la situació és força desigual segons la mida de l’empresa, les micropimes són les que estan pitjor. Igualment l’ús per sectors no és pas homogeni, n’hi ha de força avançats i d’altres que no tant. Per tant, la nostra acció no pot ser només genèrica sinó que hem d’incidir en els sectors tractors de l’economia catalana que encara estan endarrerits i que són susceptibles de fer una incorporació més ràpida i efectiva.

Com influeix en el dia a dia el fet que la STSI estigui al Departament de Governació i Administracions Públiques?

Gairebé totes les accions que desenvolupem a la Direcció General de Societat de la Informació i també a la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions tenen lloc en el territori, amb la màxima complicitat i implicació dels ajuntaments i consells comarcals. Per tant, el fet d’estar adscrits a la conselleria responsable del món local fa que la nostra interlocució sigui molt més fluida.

En el nostre cas hi ha però un parell d’elements que resulten especialment positius: el fet que la responsabilitat sobre l’administració electrònica -mitjançant la Secretaria de Modernització de l’Administració- i la Xarxa de Punts Òmnia -a través de la Secretaria d’Acció Cívica- estiguin també en el nostre departament ha permès coordinar millor les accions referents a l’administració electrònica i la xarxa de punts TIC.

Font: Butlletí de l´STSI

Anuncios

Presentació del full de ruta de programari lliure

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) té el plaer de convidar-vos a la:

Presentació del full de ruta de programari lliure

Pretén establir l’estratègia de programari lliure de la Generalitat de Catalunya i detectar les oportunitats reals d’implantació d’aquest programari en els sistemes informàtics corporatius i departamentals
Durant el darrer any, i per tal d’establir directrius en la gestió i explotació dels serveis i sistemes informàtics del Govern de Catalunya alineades amb l’ús del programari lliure, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha realitzat, per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, un full de ruta de programari lliure.

Dia: dimecres, 2 de juliol de 2008
Horari: de 16.30 a 18 hores
Lloc: Universitat Pompeu Fabra (Estació de França)
en el marc de les VII Jornades de Programari Lliure de la UPF
Sala Auditori
P. Circumval·lació, 8 Barcelona


Programa de l’acte

16.30 – 16.35 h Benvinguda
Sr. Josuè Sallent, director general de la Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
16.35 – 16.50 h Presentació de la fundació Centro de Referencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones basadas en
fuentes abiertas (CENATIC)
Sra. Carolina Grau, directora gerent de CENATIC
16.50 – 17.00 h Torn de preguntes
17.00 – 17.40 h Presentació del full de ruta de programari lliure
Sr. Josep Lluís Checa, director gerent del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Presentació de les polítiques de promoció del sector de les TIC i el
programari lliure de la Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya
17.40 – 18.00 h Torn de preguntes i fi de l’acte

La facturació del sector de consultoria va augmentar un 13% en 2007

Per a 2008 es preveu que els serveis de outsourcing i consultoria siguin els que experimentin un major creixement.

La facturació del sector de consultoria va augmentar un 13,1% durant l’exercici 2007 a Espanya, segons l’informe “La consultoria a Espanya en 2007”, fet públic per l’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC). L’informe recull dades de 2007 i previsions per a 2008, gràcies a la informació aportada per les principals empreses de consultoria del país.

Segons el president de la AEC, Diego Pavía, “les previsions de fa un any s’han vist millorades en tres dècimes, fins a arribar a un més que optimista increment del 13,1%, és a dir, un total de 8.561 milions d’euros de facturació”. Les previsions per a l’exercici 2008 apunten un creixement del 11,3%.
En quant a la distribució d’ingressos a nivell geogràfic, el 81% de les vendes del sector segueix concentrant-se en el mercat espanyol. No obstant això, s’aprecia un lleuger increment en les vendes en la resta de països de la Unió Europea en dos punts percentuals.

Respecte a la distribució d’ingressos per tipus de servei prestat, el major dinamisme ha recaigut en l’àrea de desenvolupament i integració d’aplicacions, que arriba a el 44% del negoci total de la consultoria espanyola. En aquest camp, els serveis de desenvolupament d’aplicacions suposen les tres quartes parts dels ingressos en aquesta àrea.

L’àrea d’outsourcing suposa la segona font d’ingressos. Els serveis d’outsourcing de tecnologies de la informació constitueixen el 43% dels ingressos. La externalización de processos de negoci en les empreses clients li dóna a les consultores espanyoles un 16% dels seus ingressos.

La consultoria manté l’evolució més discreta, sent la consultoria tecnològica la que segueix creixent, suposant ja el 67% dels ingressos del sector. No obstant això, la consultoria de negoci té tan sols el pes del 33% en els ingressos totals.

Previsions per a 2008
Les previsions per al present exercici apunten que la senda alcista dels últims quatre exercicis es mantindrà gràcies a l’increment previst de la xifra de negoci de fins al 11,3%.

En 2008, els ingressos derivats dels serveis de outsourcing i consultoria creixeran per sobre de les previsions, un 14% i un 13%, respectivament. Mentre, l’evolució dels de desenvolupament i integració serà inferior, quedant-se en un 8%.

El principal demandant de serveis de consultoria durant 2007 va continuar sent el sector financer, que representa el 27% de la facturació total del sector. Les Administracions Públiques ocupen el segon lloc, amb un 17%, i les telecomunicacions, el tercer, amb un 15%.

En quant a les previsions per a aquest any, les empreses de consultoria preveuen que les vendes augmentin més en sectors com l’oci (16%) o les telecomunicacions (15%).

Font: elEconomista.es

Els enginyers informàtics col.laboran amb la FOBSIC per analitzar la situació laboral dels professionals TIC a Catalunya.

El passat 19 de juny el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Informàtica de Catalunya ha signat un conveni amb la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (FOBSIC) per tal de portar a terme un estudi de la situació laboral dels professionals TIC a Catalunya.

Aquest estudi, en el qual també col·laboren altres entitats i col·legis professionals del sector , té per objectiu realitzar una diagnosi sobre la realitat laboral dels professionals especialitzats en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya, analitzant aspectes com la seva inserció i trajectòria laboral, les condicions de feina i la satisfacció, o les oportunitats de treball en el mercat laboral català.

El Degà del COEIC, Antoni Rodríguez de La Torre i el Director Executiu de la FOBSIC, Francesc Miralles, signen el acord de col·laboració per tal de portar a terme l´estudi dels professionals TIC a Catalunya.

Alfons Rubio, Director del COEIC i Jillian Reynolds del institut DEP cordinaran les activitats de l’estudi.

La manca d’enginyers i el seu impacte en el sector TIC

El COEIC participa al workshop orgnitzat per la càtedra Everis-UPC que té com a objectiu promoure les carreres TIC sobre la possible manca d’enginyers, junt amb altres representats del sector a Catalunya.

Durant aquest workshop es van debatre el desajust entre la oferta i la demanda de professionals, així como les seves causes.

Entre les causes del desajust es van destacar el factor demogràfic, la imatge de la professió no positiva, percepció de salaris baixos, i mancances del sistema educatiu actual.

Domingo Olmos, Vicedegà de Relacions amb les Empreses del COEIC, va comentar que el Consell Assessor del COEIC al qual participen empreses, universitats, administració pública i professionals va iniciar un estudi similar durant els últims mesos. Finalment es va decidir agregar-se al estudi que està realitzant la FOBSIC, també present en el wokshop amb la participació de Francesc Miralles a la vegada membre del Consell Assessor del COEIC, ja que necessitem al sector un estudi seriós e imparcial per evitar els missatges contradictoris que s’estan produint i llençant als mitjans de comunicació.

Tanmateix, el COEIC va sugerir dues causes adicionals a aquesta situació: la globalització i el offshoring, i la forta competitivitat i maduressa del sector TIC.

Dades interessants sobre l’estudi que està realitzant Everis:

 • Disminució d’un 28% dels estudiants que es matriculen com a nou ingrés a les carreres de l’àmbit TIC, entre 2001 i 2006
 • Demanda creixent dels professionals TIC, essent la 2º categoria més demandada a Barcelona. El 80% d’aquesta demanda està concentrada a Madrid (57%) i Barcelona (23%)

Durant el workshop es va a arribar a un consens important sobre la necessitat de diferents perfils i que no tota la demanda té per que ser coberta amb Enginyers. Hi han molts més professionals qualificats en el sector i amb titulacions adequades com la Formació Professional.

ICMB 2008, 7th International Conference on Mobile Business

Els dies 7 i 8 de Juliol és celebra a ESADE el congrés ICMB 2008. El ICMB (International Conference on Mobile Business) es centra en l’anàlisi i el debat dels nous models d’empreses i serveis que inverteixen en tecnologies mòbils i inalàmbriques. El congrés tractarà de les perspectives de futur i la investigació relativa al desenvolupament i al desplegament sostenible dels serveis i les aplicacions mòbils.

L’objectiu del ICMB 2008 és explorar totes les conseqüències de la convergència tecnològica; tant les immediates de la convergència dels aparells com les més subtils, però substancials, tant per a la indústria com per als serveis. El congrés pretén reunir als líders mundials de la revolució mòbil dels següents grups: investigadors, venedors de mòbils d’empresa, directius de tecnologies per a l’empresa i responsables de les polítiques.

L’edició de 2008 oferirà presentacions d’aplicacions d’última generació en el sector, així com presentacions de Televisió de Catalunya Interactiva, Nokia, IBM, Aurenja, Oracle, el Centre de Productivitat de Microsoft, Europraxis i ponents de Everis.

Temes dels tracks

El tema principal del ICMB 2008 és la creativitat i la convergència, amb la finalitat d’explorar els efectes esperats, i també els no pretesos, d’aquesta gran tendència tecnològica. Dintre d’aquest tema global, s’han definit una sèrie de tracks especialitzats:

 • Nous models de negocis
 • Estratègies i serveis al client
 • Aplicacions de jocs i oci
 • Aplicacions mòbils en logística, fabricació i serveis
 • Govern, medicina i educació
 • Tecnologia incorporada, microtecnología i nanotecnologia
 • Canvi social, política, responsabilitat i ètica
 • Desenvolupament d’aplicacions mòbils
 • Creació d’una teoria emergent en aplicacions mòbils i informàtica ubiqua

Més informació: http://www.mbusiness2008.org

L’STSI presenta el primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya

L’informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

El responsable d’aquest estudi és Francesc Miralles, membre del Consell Assessor del COEIC, que en primícia va presentar una versió preliminar a la darrera sessió plenària del Consell Assessor.

L’estudi proporciona una avaluació quantitativa que permet conèixer amb detall la distribució i dimensió del mercat TIC a tot el territori català, i ofereix un nivell de concreció i segmentació que possibilita el disseny i la promoció d’iniciatives per a la consolidació i creixement del sector a Catalunya. En aquest sentit, l’informe destaca el subsector de les comunicacions com el més significatiu en termes de producció dins el sector TIC actual i apunta com a subsector amb més potencial de creixement el dels serveis TIC.

Més informació: www.fobsic.org